You are here

Jõhvi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi haridusspetsialisti leidmiseks.

Haridusspetsialisti ametikoha eesmärgiks on valla haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste töö ning noorsootöö koordineerimine ja arendamine ning vallavalitsuse ametnike ja hallatavate asutuste juhtide nõustamine hariduse kultuuri, spordi ja noorsootöö alastes küsimustes.

 

Kandidaadile esitatakse järgmised nõuded:

 • põhjalike teadmiste omamine kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;

 • kõrgharidus, soovitatavalt pedagoogiline;

 • eelnev töökogemust hariduse alal vähemalt üks aasta, kasuks tuleb töökogemus kohalikus omavalitsuses;

 • õppivimisvõimeline ja -tahteline;

 • eesti keele valdamine kõrgtasemel ning vene keele valdamine suhtlustasandil;

 • arvuti kasutamise oskus, sealhulgal ametkohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;

 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

 

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised eestikeelsed dokumendid hiljemalt 1. juulil 2016:

 • kirjalik avaldus;

 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad (diplom koos akadeemilise õiendiga vms);

 • elulookirjeldus koos teenistuskäiguga;

 • motivatsioonikiri teenistusest haridusspetsialistina;

 • muud dokumendid, mida kandideerija peab oluliseks.

 

Dokumendid saata:

 • elektroonselt (avaldus digitaalallkirjastatult) aadressile johvi@johvi.ee;

 • kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595.

 

Ametisse asumise aeg – niipea kui võimalik.

 

Konkursi kontaktisik alates 20. juunist 2016 on Natalia Agejeva, e-post natalia.agejeva[at]johvi.ee, tel 336 3747, mob 5783 0278.

Haridusspetsialisti ametijuhendiga on võimalik tutvuda sellel lingil:

http://www.johvi.ee/sites/default/files/failid/Haridusspetsialist.pdf

Undefined