You are here

Avalik arutelu (Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja selle lähiala)

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna, Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja selle lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 13.aprillil 2010.a kell 11.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis ( Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Jõhvi liiklussõlme jaoks vajaliku maa-ala kruntideks jaotamine, maakasutuse sihtotstarbe määramine; ehitusõiguse ja hoonestusalade määramine; tänavate maa-alade kindlaks määramine; kruntidele juurdepääsude ja liikluskorralduse lahendamine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine; ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine; servituutide vajaduse ja ulatuse määramine; sundvõõrandamise vajaduse määramine. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Jõhvi linna üldplaneeringut. Planeeritav ala hõlmab Jõhvi kesklinnas Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme jaoks vajalikku maa-ala vastavalt koostatud Jõhvi liiklussõlme ümberehituse eelprojektile ning sellega piirnevaid maaüksusi ja jätkuvalt riigi omandis olevat maa-ala. Planeeritava ala suurus on ca 24 ha. Detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub 7.04.2010 - 13.04.2010 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee