You are here

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi arhitekt-planeerija ametikoha täitmiseks

Arhitekt-planeerija ametikoha eesmärk on Jõhvi valla ja linnaruumi üldise inimsõbraliku ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestava arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi kujundamise korraldamine lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast.

Nõuded kandidaadile:

 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • olema kõrgema arhitektuurialase ettevalmistusega ning omama eelnevat erialast töökogemust;
 • omama ettekujutust planeerimisest, tundma vastavat seadusandlust ning soovitavalt omama planeerimisalal töökogemust;
 • olema kursis linnaplaneerimise üldiste põhimõtetega;
 • omama üldistusvõimet ja ruumilise ettekujutamise võimet, olema loominguline ja loogilise mõtlemisega ning tulemusele orienteeritud;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning inglise ja vene keelt suhtlustasandil;
 • omama head CAD tarkvara (MicroStation või AutoCad), elektrooniliste registrite ning andmekogude kasutamise oskust;
 • olema avatud koostööks, hea suhtlemisoskusega, heatahtlik, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst arhitekt-planeerijana;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Vello Juhkov, e-posti aadress vello.juhkov@johvi.ee.

Dokumendid esitada 29. detsembriks 2014 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse arhitekt-planeerija“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee Lisainfo telefonil 336 3755 või 505 3555.

 

http://www.avalikteenistus.ee/?id=42415&tpl=1092&c_tpl=1075

Undefined