Sa oled siin

Jõhvi linna, Veski tn 14 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 29.01.2013 korraldusega nr 3083 Jõhvi linna, Veski tn 14 krundi ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Veski tn 14 krundi jagamine kaheks elamukrundiks ning kruntidele ehitusõiguse määramine. Planeeritav ala hõlmab Veski tn 14 krunti (katastritunnus 25301:005:0360) ja osaliselt Veski tänava maa-ala (Veski tänav T4, katastritunnus 25301:005:0187). Planeeritava ala suurus ca 2300 m². Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringuga, mille kohaselt Veski tn 14 krundi maa-ala on määratud väikeelamute maaks. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine“, kus Veski tn 14 krundi osas on määratud hoonestuse kõrguseks kuni 9 m. Teemaplaneeringu kohaselt asub Veski tn 14 krunt linnaehituslikult olulisel alal - aedlinna piirkonnas.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvat Keskkonnaameti Viru regiooni seisukohast ei pea Jõhvi Vallavolikogu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel: 1) kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu ja teemaplaneeringuga; 4) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi; 5) planeeringuala ei asu altkaevandatud alal; 6) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 7) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonna-mõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindmaise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“.
Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee