Sa oled siin

Jõhvi linna Veski tn 7 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu algatas 21. juuni 2012 otsusega nr 200 Jõhvi linna Veski tn 7 krundi ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringualal asuv Veski tn 7 krunt on hoonestamata ning piirneb põhjast Aasa tänavaga ja idast Veski tänavaga. Planeeritav ala hõlmab Veski tn 7 krunti (katastritunnus 25301:005:0470) ja läheduses asuvat Aasa tänava maa-ala. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Veski tn 7 krundile ehitusõiguse määramine pereelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Planeeritava ala suurus ca 2250 m². Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut - korterelamumaa soovitakse muuta pereelamumaaks, planeering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine“. Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 19. juuni 2012 kirjaga nr V 6-8/12/15432-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel: 1) planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi; 4) planeeringuala ei asu altkaevandatud alal; 5) planeeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 6) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“.
Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee