Sa oled siin

Jõhvi linna Tartu mnt 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ning keskkonnamõju strateegiline hindamise mittealgatamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 12.06.2012 korraldusega nr 2701 Jõhvi linna Tartu mnt 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Planeeritav ala hõlmab Tartu mnt 29 krunti (katastritunnus 25301:007:0068) ja läheduses asuvat Tartu maantee maa-ala. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tartu mnt 29 krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks ning ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone juurdeehituseks ja uue hoone püstitamiseks äritegevuse laiendamise eesmärgil. Planeeritava ala suurus ca 4700 m². Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu ja Jõhvi linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine“.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 30.05.2012 kirjaga nr V 6-8/12/13952-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel: 1) kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu ja teemaplaneeringuga; 4) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi; 5) planeeringuala ei asu altkaevandatud alal; 6) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 7) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindmaise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“. Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee