Sa oled siin

Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "E20/T1 Tallinn - Narva trassikoridori täpsustamine Jõhvi - Narva lõigus ja Vodava - Riigiküla (Narva ümbersõit) trassikoridori määramine" KSH aruande avalikustamise teade.

Avalikustatavad failid

Ida-Viru maavanem võttis 23.01.2012.a korraldusega nr. 1-1/17 vastu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ning korraldab teemaplaneeringu ja teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku.
Teemaplaneeringu koostamine algatati eesmärgiga täpsustada Tallinn-Narva põhimaantee trassi koridori asukoht, tagamaks võimalused selle vastavusse viimiseks I klassi maanteele esitatavate nõuetega. Teemaplaneering on pikaajaline ja üldine arengudokument, mis tähendab, et planeeringu elluviimine toimub aastakümnete jooksul (Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul saab elluviimine alata aastal 2040). Planeering on aluseks teeprojektidele, mille koostamise raames täpsustatakse perspektiivse tee täpne asukoht ning kooskõlastatakse see veelkord maaomanikega. Riigipiiriülest mõju teemaplaneeringuga ei kaasne.  Teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja on Ida-Viru maavanem, teemaplaneeringu koostaja (koostamise korraldaja) on Ida-Viru Maavalitsus. Teemaplaneeringu ja KSH materjalidega (seletuskiri ja kaardimaterjal, KSH aruanne) ning planeeringu kohta käiva lisainfoga on võimalik tutvuda teemaplaneeringu portaalis aadressil http://johvinarva.hendrikson.ee.
Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 01.03 - 29.03.2012.a. alljärgnevates asutustes: Ida-Viru Maavalitsuse fuajees, Kohtla-Järve Linnavalitsuses, Narva Linnavalitsuses, Narva-Jõesuu Linnavalitsuses, Sillamäe Linnavalitsuses, Jõhvi Vallavalitsuses, Toila Vallavalitsuses, Vaivara Vallavalitsuses, tööpäeviti tööaja jooksul. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada avaliku väljapaneku ajal (kuni 29.03.2012) Ida-Viru maavanemale aadressil Keskväljak 1, 41594 Jõhvi või aadressil mv@ivmv.ee.
Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimub 3. mail 2012 Ida-Viru maavalitsuse saalis algusega kell 14.00.
Joonehitise koridori jäävatele kinnisasjade omanikele on edastatud planeeringu avalikustamise kohta teatis tähitud kirjaga.