Sa oled siin

Jõhvi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Kohtla-Järve – Sompa – Ahtme kaugkütte magistraaltorustiku asukoha määramine“ vastuvõtmise järgse avalikustamise tulemuste ülevaade

Avalikustatavad failid

Jõhvi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Kohtla-Järve – Sompa – Ahtme kaugkütte magistraaltorustiku asukoha määramine“ avalik väljapanek toimus 3. jaanuarist 16. veebruarini 2012. Selle aja jooksul oli planeeringu materjalidega võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses, Tammiku aleviku raamatukogus, Jõhvi Keskraamatukogus ning Jõhvi valla kodulehel. 16. veebruaril kl 13 toimus ka avalik arutelu Jõhvi Vallavalitsuse saalis.
Kaugkütte magistraaltorustiku teemaplaneeringu avalikustamise jooksul esitati üks kirjalik ettepanek – Abakom Invest OÜ-lt, kes tegi ettepaneku vältida neile kuuluva kinnistu läbimist. Peale Jõhvi Vallavalitsuse täiendavaid kirjalikke selgitusi loobus Abakom Invest OÜ oma ettepanekust. Seega puudub vajadus tulenevalt avalikustamise tulemustest planeeringut täiendada. Planeeringu edasine menetlemine jätkub selle esitamisega maavanema järelevalvesse (vastavalt planeerimisseaduse § 23). Planeeringu saab kehtestada, kui maavanem on selle heaks kiitnud.

Teemaplaneeringu algatajaks ja kehtestajaks on Jõhvi Vallavolikogu, planeeringu koostamise korraldajaks on Jõhvi Vallavalitsus, Keskväljak 4, 41595 Jõhvi, kontaktisik Kristi Jõemets tel 3363748.
Teemaplaneeringu koostaja on OÜ Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, 51004 Tartu, kontaktisikud Pille Metspalu ja Laura Uibopuu tel 7409 802.

Jõhvi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Kohtla-Järve – Sompa – Ahtme kaugkütte magistraaltorustiku asukoha määramine“ eesmärgiks on leida sobiv asukoht AS Kohtla-Järve Soojus poolt kavandatavale soojatrassile ning vastaval maa-alal maade kasutustingimuste täpsustamine. Teemaplaneering on algatatud vastavalt planeerimisseaduse § 10 lg 4 ning § 8 lg 2. Teemaplaneeringuga määratakse soojatrassi asukoht Jõhvi valla aladel. Samaaegselt koostatakse sarnast planeeringut ka Kohtla vallas. Kehtestatud teemaplaneeringud täpsustavad Jõhvi ja Kohtla valla üldplaneeringuid ning on aluseks kaugkütte magistraaltrassi projekteerimisele.

Kaugkütte magistraaltorustiku rajamise eesmärgiks on Jõhvi linna ning Ahtme linnaosa elanike soojaga varustamine peale Ahtme soojuselektrijaama sulgemist, mis on kavandatud aastaks 2013. Planeeringus on võrreldud kolme võimalikku magistraaltorustiku trassi asukohta. Variantide kaalumisel arvestati olulise lisaväärtusena võimalust siduda trassiga ka teiste piirkondade tarbijad, mistõttu osutus eelistatuks trassivariant, mis kulgeb Kohtla-Järve Järve linnaosast läbi Käva asumi Sompa linnaosasse ning sealt edasi läbi Tammiku asumi Ahtme linnaosasse. Eelistatud trass kulgeb valdavalt olemasoleva haruraudtee ning Sompa-Jõhvi maantee läheduses. Soojatrass on kavandatud rajada maa-alusena. Teemaplaneeringuga on määratletud trassikoridor, mille laiuseks on üldjuhul 30 m. Trassikoridori piires kulgeb 2 m laiune trassiala (kus hakkab reaalselt paiknema torustik) koos kaitsevööndiga (laiusega 3+3 m). Kavandatavale soojatrassi torustikule peab olema tagatud ligipääs kogu trassi ulatuses ning vähemalt ühelt küljelt, eraldi hooldusteede rajamise vajadust ei ole. Trassiala ulatusega 2 m peab jääma ehitistest vabaks. Planeeringuga määratletud trassikoridori alal jätkub senine maakasutus, samuti puudub maade ümberkruntimise vajadus. Kuni soojatrassi projekti valmimiseni tuleb ehitustegevus trassikoridori poolt hõlmataval maa-alal kooskõlastada VKG Soojus AS-ga.