Sa oled siin

Jõhvi linna Kutse tn 5a krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 27.09.2011 korraldusega nr 2031 Jõhvi linna Kutse tn 5a krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas Kutse, Rahu ja Välja tänavate vahelises elamukvartalis. Planeeritav ala hõlmab Kutse tn 5a krunti (katastritunnus 25301:002:0086), Kutse tn 3/1 krunti (25301:002:0033) ja nende lähiala. Planeeritava ala suurus ca 4800 m². Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kutse tn 5a krundi jagamine kaheks elamumaa krundiks ning ehitusõiguse määramine ühepereelamute püstitamiseks. Kavandatav detailplaneering täpsustab kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut, mille kohaselt Kutse tn 5a maa-ala on määratud korterelamu maaks. Planeeringulahendus on kooskooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine“.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 4. augusti 2011 kirjaga nr V 6-8/11/22698-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks
järgmistel kaalutlustel:
1) kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale;
2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte;
3) planeering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga;
4) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi;
5) planeeringuala ei asu altkaevandatud alal; 6) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“. Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee