Sa oled siin

Sompa tn 48E, Sompa tn 48G, Sompa 40 tee II, Toominga, Veejooksu, Laane 3 ja Mäepõllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapanek

Jõhvi Vallavalikogu võttis 17.12.2009 otsusega nr 17 vastu Jõhvi valla, Sompa tn 48E, Sompa tn 48G, Sompa 40 tee II, Toominga, Veejooksu, Laane 3 ja Mäepõllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (koostanud BF Projektibüroo, töö nr 797/07) ning vastavalt planeerimisseadusele korraldab Jõhvi Vallavalitsus planeeringu avaliku väljapaneku. Detailplaneeringuga saab tutvuda 08.02 - 08.03.2010.a tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi Vallavalitsuse kodulehel www.johvi.ee Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee
Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas. Detailplaneeringu põhjendatud eesmärk on Jõhvi Tööstuspargi laiendamine ning uue juurdepääsutee rajamine. Detailplaneeringuga lahendatakse uute kruntide moodustamine; kruntide ehitusõigus; liikluskorraldus ja juurdepääsuteed; tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ja keskkonnakaitse abinõud. Planeeringu lahenduse kohaselt on maa-alale kavandatud kokku 28 krunti, millest 20 krunti on tootmis- ja laohoone, 3 elamumaa, 3 maatulundusmaa ja 2 transpordimaa sihtotstarbega. Elamumaa krundid on suurustega 2001-2016m² ning igale krundile antakse ehitusõigus elamu ja abihoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 300m² ja kõrgusega kuni 8meetrit. Tootmis- ja laohoone sihtotstarbega kruntide suurused on vahemikus 3571-10343m². Igale krundile võib ehitada kuni kaks kahekorruselist hoonet kõrgusega kuni 9m. Lubatud ehitusalune pind on olenevalt krundi suurusest 1500-5000m². Transpordimaa kruntide suurused on 11548m² ja 17058m2. Nendele pole lubatud rajada hooneid. Transpordimaa krundid on vajalikud planeeringu liikluskorralduse lahendmiseks. Lisaks on kavandatud veel kolm krunti maatulundusmaa sihtotstarbega, mille pindalad on 23242 m2 (Veejooksu),  45586 m2 (Laane 3) ning 23850m2 (Mäepõllu). Nimetatud maatulundusmaa kruntide olemasolevat ehitusõigust planeeringuga ei muudeta.