Sa oled siin

Jõhvi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Kohtla-Järve – Sompa – Ahtme kaugkütte magistraaltorustiku asukoha määramine“ lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Kohtla-Järve – Sompa – Ahtme kaugkütte magistraaltorustiku asukoha määramine“ lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik arutelu toimub 07.09.2011 algusega kell 13 Jõhvi Vallavalitsuse saalis (Keskväljak 4, Jõhvi). Planeeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendusega on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee  ning OÜ Hendrikson & Ko kodulehel. Teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavolikogu, planeeringu koostamise korraldaja on Jõhvi Vallavalitsus, Keskväljak 4, 41595 Jõhvi, kontaktisik Kristi Jõemets tel 3363748.
Teemaplaneeringu koostaja on OÜ Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, 51004 Tartu, kontaktisikud Pille Metspalu ja Laura Uibopuu tel 7409 802.
Jõhvi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu „Kohtla-Järve – Sompa – Ahtme kaugkütte magistraaltorustiku asukoha määramine“ eesmärgiks on leida sobiv asukoht AS Kohtla-Järve Soojus poolt kavandatavale soojatrassile ning vastaval maa-alal maade kasutustingimuste täpsustamine. Teemaplaneering on algatatud vastavalt planeerimisseaduse § 291; teemaplaneeringuga määratakse soojatrassi kui mitut omavalitsust läbiva joonehitise trassi asukoht. Samaaegselt koostatakse sarnast planeeringut ka Kohtla vallas. Antud teemaplaneering täiendab Jõhvi valla üldplaneeringut ning on aluseks kaugkütte magistraaltrassi projekteerimisele. Kaugkütte magistraaltorustiku rajamise eesmärgiks on Jõhvi linna ning Ahtme linnaosa elanike soojaga varustamine peale Ahtme soojuselektrijaama sulgemist, mis on kavandatud aastaks 2013. Planeeringus on võrreldud kolme võimalikku magistraaltorustiku trassi asukohta. Variantide kaalumisel arvestati olulise lisaväärtusena võimalust siduda trassiga ka teiste piirkondade tarbijad, mistõttu osutus eelistatuks trassivariant, mis kulgeb Kohtla-Järve Järve linnaosast läbi Käva asumi Sompa linnaosasse ning sealt edasi läbi Tammiku asumi Ahtme linnaosasse. Eelistatud trass kulgeb valdavalt olemasoleva haruraudtee ning Sompa-Jõhvi maantee läheduses. Soojatrass on kavandatud rajada maa-alusena. Teemaplaneeringuga on määratletud 8 m laiune trassikoridor, mis koosneb 2 m laiusest soojatrassi maa-alast ning 3+3 m laiusest kaitsevööndist. Kavandatavale soojatrassile peab olema tagatud ligipääs kogu trassi ulatuses ning vähemalt ühelt küljelt, eraldi hooldusteede rajamise vajadust ei ole. Planeeringuga määratletud trassikoridori alal jätkub senine maakasutus, samuti puudub maade ümberkruntimise vajadus. Ehitustegevus trassikoridori maa-alal saab toimuda soojatrassi valdaja kooskõlastuse alusel.