Sa oled siin

Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise teade.

Jõhvi Vallavolikogu algatas 21.07.2011 otsusega nr 129 Jõhvi valla, Jõhvi linna, Kooli 19a krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise.
Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Tallinn-Narva raudtee ja Kooli tänava vahelisel alal. Planeeringuala hõlmab Kooli tn 19a kinnistut ning läheduses asuvat Kooli tänavat, mille kaudu lahendatakse juurdepääs kinnistule. Planeeritava ala suurus ca 0,3 ha. Planeeringuga soovitakse muuta Kooli tn 19a krundi sihtotstarve sotsiaalmaaks ning määrata Kooli tn 19a krundile ehitusõigus puuetega laste tugikeskuse rajamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Jõhvi linna üldplaneeringu muutmiseks. Transpordimaa (parkimisplatside maa) soovitakse muuta sotsiaalmaaks (ühiskondlike ehitiste maa). Üldplaneeringu muutmise ettepanek on põhjendatud ning detailplaneeringu koostamine on vajalik, et luua eeldused piirkonnas puuetega lastele ja nende peredele tugiteenuste süsteemi loomiseks.
Sama otsusega jäeti algatamata Jõhvi linna, Kooli 19a krundi ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna 1)  kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3)  planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi; 4) planeeringuala ei asu altkaevandatud alal; 5) planeeringuga luuakse eeldused maakonnas puuetega lastele ja nende peredele tugiteenuste süsteemi loomiseks, millel on positiivne sotsiaalne mõju; 6) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“.
Otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi) ning Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.