Sa oled siin

Jõhvi – Tammiku jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus ja Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldavad Jõhvi – Tammiku jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 14.juunil 2011.a kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada koostöös Kohtla-Järve linnaga jalg- ja jalgrattatee paralleelselt Jõhvi-Tartu-Valga maanteega Jõhvi linnast kuni Tammiku teeni. Detailplaneeringu koostamise ülesanneteks on jalg- ja jalgrattatee jaoks vajalike transpordimaa sihtotstarbega kruntide määramine; olemasolevatele ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine; liikluskorralduse lahendamine; haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; tehnovõrkude ja -rajatiste (s.h tänavavalgustuse) asukoha määramine; servituutide vajaduse ja ulatuse määramine. Planeeringuala asub peamiselt reformimata riigimaal Jõhvi-Tartu-Valga maantee läänepoolsel küljel.
Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda 10.06.2011 – 14.06.2011 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee