Sa oled siin

Jõhvi vallas Jõhvi linnas ja Pauliku külas Jõhvi – Tammiku jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamise teade

Jõhvi Vallavolikogu algatas 20.04.2011 otsusega nr 106 Jõhvi vallas Jõhvi linnas ja Pauliku külas Jõhvi – Tammiku jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on rajada koostöös Kohtla-Järve linnaga jalg- ja jalgrattatee paralleelselt Jõhvi-Tartu-Valga maanteega. Planeeringuala hõlmab Tartu mnt 36, Tartu mnt 35 kinnistuid ning jätkuvalt reformimata riigimaad Jõhvi linnas ja Pauliku külas. Planeeringuala suurus kokku ca 1,2 ha. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivadi üldplaneringuid maakasutuse osas. Sama otsusega jäeti algatamata Jõhvi vallas Jõhvi linnas ja Pauliku külas Jõhvi – Tammiku jalg- ja jalgrattatee maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni poolt antud seisukohtadest ja järgmistest kaalutlustest: 1) jalg- ja jalgrattatee rajamine omab positiivset mõju piirkonna elanikele ning soodustab nii Jõhvi valla kui ka Kohtla-Järve Ahtme linnaosa arengut; 2) kuigi detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut, ei oma see valla jaoks olulist negatiivset mõju, sest planeeringualale ei kavandata uute hoonete ehitamist, vaid nähakse ette jalg- ja jalgrattatee rajamine, mis on kooskõlas Jõhvi valla arengusuundadega; 3) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“; 4) kuigi planeeritav tee ulatub osaliselt kaitstavale loodusobjektile Tammiku puiestee, ei oma see olulist negatiivset mõju.
Otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi) ning Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee