Sa oled siin

Jõhvi linna Tartu mnt 30a krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine.

Jõhvi Vallavalitsus algatas 12.04.2011 korraldusega nr 1654 Jõhvi linna Tartu mnt 30a krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine olemasoleva autohoolduse hoone (ärihoone) laiendamiseks. Planeeritav ala hõlmab Tartu mnt 30a krunti (katastritunnus 25301:007:0096) ja läheduses asuvat tänava maa-ala. Planeeritava ala suurus ca 7,3 ha. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Jõhvi linna üldplaneeringu ja teemaplaneeringuga.
Sama korraldusega jäeti algatamata Jõhvi linna Tartu mnt 30a krundi ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 06.04.2011 kirjaga nr V 6-8/11/11218 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel: 1) kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) Jõhvi linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga; 4) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi; 5) planeeringuala ei asu altkaevandatud alal; 6) planeeringuga ei kavandatata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu.“
Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee