Sa oled siin

Jõhvi valla, Kotinuka küla, Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade.

 
Jõhvi Vallavolikogu algatas 17. detsembril 2009 otsusega nr 18 Jõhvi valla, Kotinuka küla, Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala detailplaneeringu koostamise. Koos detailplaneeringu algatamise otsusega algatati ka keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine. Jõhvi Vallavolikogu 18.03.2010 otsusega nr 37 laiendati planeeringu maa- ala Risttee kinnistu võrra.
Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi vallas Kotinuka külas Jõhvi linna piiri vahetus läheduses ning hõlmab jätkuvalt riigi omandis olevat reformimata maad, Risttee kinnistut (25201:005:0028) ning Jordi torusille (25201:005:0780) kinnistut. Planeeringuala piirneb lõunast T1-III Tallinn-Narva maanteega ning läänest Jõhvi-Uikala T13136-Iteega. Põhjast ja idast piirneb planeeringuala Kai, Nisumäe, Jaama, Kohtla metskonna maatükk nr 39 katastriüksustega ning jätkuvalt reformimata riigimaaga. Planeeritava ala suurus ca 51,2 ha. Detailplaneeringuga soovitakse muuta valla üldplaneeringut ning näha ette põhiliseks maakasutuse sihtotstarbeks äri-, tootmis- ja transpordimaa.
KSH ja detailplaneeringu osapooled ja kontaktandmed:
1) Planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavolikogu (Keskväljak 4, Jõhvi);
2) Keskkonnamõju strateegilise hindamise järelevalve teostaja on Keskkonnaamet Viru regioon (Pargi 15, 41537 Jõhvi; üldtelefon 332 4401). Piiriülese keskkonnamõju esinemist ei eeldata.
3) Planeerimisdokumendi koostaja on BF Projektibüroo OÜ (Salve 3, Tallinn).

KSH aruande avalik väljapanek toimub 9.03.2011-30.03.2011

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega ja planeeringulahendusega on võimalik tutvuda:
Jõhvi Vallavalitsuses (tööpäevadel kell 9.00-16.30), Jõhvi, Keskväljak 4, ning valla kodulehel http://www.johvi.ee
BF Projektibüroo OÜ kontoris Tallinnas Salve 3 ning kodulehel http://www.bfprojekt.ee/work/johvi/
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta on võimalik saata BF Projektibüroo OÜ-le kirjalikult posti või e-maili teel aadressile: info@bfprojekt.ee, või Salve 3, 11612, Tallinn, ajavahemikul 09.03.2011-30.03.2011

Detailplaneeringu KSH aruande avalik arutelu toimub 31.märtsil 2011. a kell 11.00 Jõhvi Vallavalitsuses (Keskväljak 4, Jõhvi)