Sa oled siin

Jõhvi vallas Kahula külas asuva Germo maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade.

 
Jõhvi Vallavalikogu võttis 27.01.2011 otsusega nr 90 vastu Jõhvi vallas Kahula külas asuva Germo maaüksuse detailplaneeringu (koostaja OÜ Kapitaalehitus) ning vastavalt planeerimisseadusele korraldab Jõhvi Vallavalitsus planeeringu avaliku väljapaneku. Detailplaneeringuga saab tutvuda 15.02-15.03.2011.a tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi Vallavalitsuse kodulehel www.johvi.ee Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse maakasutuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine ühepereelamute ja abihoonete ehitamiseks, kruntidele juurdepääsuteede, haljastuse, heakorrastuse ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Planeeritav ala hõlmab Ida-Viru maakonnas, Jõhvi vallas, Kahula külas asuvat Germo maaüksust. Katastritunnus on 25201:003:0069, kinnistu number 3293708. Maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeritava ala suurus on ca 2,4 ha. 
Planeeringuga tehakse ettepanek Jõhvi valla üldplaneeringu muutmiseks Germo kinnistu maakasutuse sihtotstarbe osas. Maatulundusmaa muudetakse elamumaaks. Detailpaneering on koostatud olemasoleva tühja ala efektiivsemaks kasutamiseks ja hoonestamiseks. Kinnistu jagatakse viieks elamukrundiks, kruntidele määratakse ehitusõigus koos juurdepääsuteega ja kommunikatsioonide sidumisega. Elamumaa kavandamine antud piirkonda sobib valla arengutega (koostatava üldplaneeringuga) ning see on sobiv uute pereelamute rajamiseks tänu oma soodsale asukohale valla tee ääres. Olemas on ka tehnovõrgud ning elamute rajamine maa-alale on olemasoleva asustuse loogiline laiendamine.
Planeeringu lahenduse kohaselt on maa-alale kavandatud kokku 5 elamumaa krunti (s.h üks olemasolev krunt). Elamumaa krundid on suurustega 4061-6276 m² ning igale krundile antakse ehitusõigus elamu ja abihoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 420 m². Täisehituse protsent 7-10 %. Lubatud korruselisus on kuni 2, lisaks ka keldrikorrus. Elamu lubatud kõrgus võib olla kuni 8 m, abihoone kuni 4,5 m. Juurdepääs tulevasele planeeringualale on planeeritud Jõhvi valla Kirbulinna teelt (tee nr 2510013).