Sa oled siin

Jõhvi valla Pauliku küla Kivi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu algatas 21.10.2010 otsusega nr 73 Jõhvi valla Pauliku küla Kivi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi vallas Jõhvi linna piiril Pauliku külas ning piirneb põhjast riigimaanteega Jõhvi – Ereda (13101). Planeeringuala hõlmab Kivi maaüksust (katastritunnus 25201:005:0470, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 1,8 ha) ning osaliselt läheduses asuvat Jõhvi-Ereda T13101-I kinnistut (katastritunnus 25201:005:0080) ning kinnistust idas asuvat jätkuvalt reformimata riigimaad, mille kaudu lahendatakse juurdepääs kavandatavatele elamukruntidele. Planeeritava ala suurus ca 3,1 ha. Detailplaneeringuga soovitakse muuta Jõhvi valla üldplaneeringut maakasutuse osas. Maatulundusmaa sihtotstarve soovitakse muuta valdavalt elamumaaks ja transpordimaaks (teemaa). Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on uute elamumaa sihtotstarbega kruntide moodustamine (maatulundusmaa krundi jagamise teel); kruntide ehitusõigus määramine ja hoonestusala piiritlemine ühepereelamute püstitamiseks; juurdepääsuteede ja liikluskorralduse määramine; tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha ning haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, samuti keskkonnakaitse abinõude määramine.
Sama korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine, kuna kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale asustatud keskkonnale; planeeritaval alal ei ole teadaolevalt kaitsealuseid objekte; planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi; planeeringuga ei kavandatata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud KeHJS § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“.