Sa oled siin

Veebihange "Auguremont"

Jõhvi Vallavalitsus kuulutab välja veebihanke "Auguremont" Jõhvi linna tänavate sõiduteede aukude remondiks.
  1. Korraldada veebihange „Auguremont” hankelepingu täitmise tähtajaga ehitustööde osas 1 kuu ja garantiiaja osas 12 kuud, kokku 13 kuud.
  2. Riigihanke korraldamiseks kehtestada punktis 1 nimetatud veebihanke alusdokumendid (HD ja selle lisad kokku 26-l lehel).
  3. Kinnitada hanke eest vastatavateks isikuteks abivallavanem Aivo Tamm ja hankespetsialist Jüri Nael.
  4. Kinnitada punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks 20 000 eurot käibemaksuta. 
  5. Korraldus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest. 
  6. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud alusel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.

Korralduse ja dokumentidega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuse dokumendiregistris