Sa oled siin

Jõhvi linna Linda tn 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Jõhvi Vallavalitsuse 17. aprilli 2018 korraldusega nr 311 kehtestati Jõhvi linna Linda tn 15 kinnistu ja lähiala detailplaneering (koostanud Wesenberg OÜ, töö nr K01-0216).
Korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (aadress: Jõhvi linn, Kooli 2) või valla veebilehel www.johvi.ee (planeeringute register, DP-161).
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Linda tn 15 asuva AS Farmi Piimatööstuse tootmiskompleksi laiendamine valmistoodangu lao osas, reformimata riigimaale kruntide moodustamine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine; tehnovõrkude ja -rajatiste, juurdepääsuteede ning parkla võimaliku asukoha määramine; jaotusmagistraali 1 (E20) Tallinn-Narva põhimaanteega paralleelse kogujatee trassi võimaliku asukoha määramine; liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.
 
Planeerimisettepanek
Reformimata riigimaa osas tehakse ettepanek moodustada üks laohoone maa (TL), kolm üksikelamu maa (EP), üks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ja neli tee ja tänava maa (LT) sihtotstarbega krunti.
Olemasolevate Linda tn 15 ja osaliselt planeeringualale jäävate tänavate maaüksuse piire ega katastri sihtotstarvet ei muudeta.
 
Vastavus üldplaneeringule
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127), mille kohaselt on Linda tn 15 krundi maa-ala juhtfunktsioon tootmismaa (T), reformimata riigimaa maa-ala juhtfunktsioon osaliselt kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa (BT) ning osaliselt pereelamu maa (EP).
Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut, kuna üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse juhtotstarvet ei muudeta rohkem kui 30% ulatuses.
 
Detailplaneeringu elluviimine
Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud on positiivsed, kuna käesoleval ajal linna territooriumil olev võsastunud ja osaliselt risustatud maa-ala korrastatakse, rajatakse linnatingimustele vastav infrastruktuur ja ehitatakse piirkonda sobivad hooned.  
Detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev mõju looduskeskkonnale puudub. Maa-alal kasvav võsa likvideeritakse, ehitusõigusega kruntidel väärtuslik kõrghaljastus säilitatakse ja vajadusel rajatakse uus haljastus, et tagada Jõhvi valla üldplaneeringus määratud vähemalt 25% haljastuse osakaal tootmisterritooriumil ja vähemalt 20% haljastuse osakaal kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maal.