Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi järelevalveinspektori ametikoha täitmiseks

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi järelevalveinspektori ametikoha täitmiseks.
 
Järelevalveinspektori ametikoha eesmärk on järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning osalemine avaliku korra tagamisel.
 
Kandidaat peab:
 • omama põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • vastama Jõhvi Vallavolikogu poolt ametnikule kehtestatud nõuetele (18.04.2013 määrus nr 120);
 • omama väärteomenetluse alast töökogemust;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
 • oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst järelevalveinspektorina (mitte pikem kui üks A4 formaadis lehekülg);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Konkursi kontaktisik on Aivo Tamm, e-posti aadress aivo.tamm@johvi.ee.
 
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
 
Dokumendid tuleb esitada eesti keeles hiljemalt 14. märtsil 2018 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse järelevalveinspektor“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee
 
Lisainfo telefonidel 336 3769 või 506 2846.
Undefined