Sa oled siin

Jõhvi valla Pargitaguse küla Sarapuu ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine

Jõhvi Vallavolikogu algatas 15. jaanuari 2018. a otsusega nr 29 Jõhvi valla Pargitaguse küla  Sarapuu ja Pihlaka kinnistute detailplaneeringu ning ei algatanud keskkonnamõju strateegilist hindamist (edaspidi KSH).
Planeeritav maa-ala hõlmab Sarapuu (25101:001:0035, maatulundusmaa 100%, pindala 7,19 ha) ja Pihlaka (25201:008:0151, maatulundusmaa 100%, pindala 3,05 ha) kinnistuid. Planeeritav maa-ala asub altkaevandatud alal. Planeeritava maa-ala piir on toodud detailplaneeringu algatamise otsuse lisas.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-alale tervikliku elamurajooni kavandamine (ca 30-35 üksikelamu krunti), sh maakasutuse sihtotstarbe muutmine, maa-ala kruntideks jagamine, elamukruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse, teede ja tänavate maa-alade, heakorrastuse, haljastuse, tehnovarustuse jms lahendamine.
Koostatava detailplaneeringuga eesmärk ei ole kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on  nimetatud kinnistud juhtotstarbeta maa (põllu- ja metsamaa, sh osaliselt põllumaa boniteediga 40 hindepunkti ja enam) ning sellest lähtuvalt on tehtud ettepanek üldplaneeringu muutmiseks.
Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee (planeeringute register, DP-166).