Sa oled siin

Jõhvi valla, Kotinuka küla, Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu algatas 17. detsembril 2009 otsusega nr 18 Jõhvi valla, Kotinuka küla, Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala detailplaneeringu koostamise. Koos detailplaneeringu algatamise otsusega algatati ka keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.
Jõhvi Vallavolikogu 18.03.2010 otsusega nr 37 laiendati planeeringu maa-ala Risttee kinnistu võrra.
Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi vallas Kotinuka külas Jõhvi linna piiri vahetus läheduses ning hõlmab jätkuvalt riigi omandis olevat reformimata maad, Risttee kinnistut (25201:005:0028) ning Jordi torusille (25201:005:0780) kinnistut.
Planeeringuala piirneb lõunast T1-III Tallinn-Narva maanteega ning läänest Jõhvi-Uikala T13136-Iteega. Põhjast ja idast piirneb planeeringuala Kai, Nisumäe, Jaama, Kohtla metskonna maatükk nr 39 katastriüksustega ning jätkuvalt reformimata riigimaaga. Planeeritava ala suurus ca 51,2 ha.
Detailplaneeringuga soovitakse muuta valla üldplaneeringut ning näha ette põhiliseks maakasutuse sihtotstarbeks äri-, tootmis- ja transpordimaa.
KSH ja detailplaneeringu osapooled ja kontaktandmed:
1) Planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavolikogu (Keskväljak 4,Jõhvi); 2) Planeerimisdokumendi koostamise korraldaja on Jõhvi Vallavalitsus (Keskväljak 4, Jõhvi); 3) Planeerimisdokumendi koostaja on BF Projektibüroo OÜ (Nafta 1, Tallinn).
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse ning KSH programmi avalik väljapanek toimub 7.-21.juunini 2010.

 

Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendusega ning KSH programmiga saab tutvuda:

Samal ajal saab saab detailplaneeringu eskiislahenduse ja KSH programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi:

  • OÜ-le BF Projektibüroo (Salve 3, Tallinn, 11612; Tel 675 5600; e-kiri: info@bfprojekt.ee)

  • Jõhvi Vallavalitsusele (Keskväljak 4, Jõhvi 41595; tel 33 63 741; e-kiri: johvi@johvi.ee).

KSH programmi ning detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 29. juunil 2010 kell 12.00 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 314, Keskväljak 4, Jõhvi).