Sa oled siin

Vallavanema pöördumine Jõhvi põhikooli pere poole

Austatud õpetajad, hoolekogu liikmed ja lastevanemad!
23.05.2017
 
Käesolevaga teavitan Teid Jõhvi Põhikooli direktori Liina Mihkelsoni ametist vabastamisest alates 25.05.2017. Täna andis Jõhvi Vallavalitsus korralduse nr 2377 „Jõhvi Põhikooli direktori ametist vabastamine”. Nimetatud korraldus oli koheselt üleantud pr Liina Mihkelsonile.
 
Olete kindlasti meedia kaudu kursis, et Jõhvi Vallavalitsuse 28.02.2017 korraldusega nr 2216  algatati teenistuslik järelevalve Jõhvi Põhikooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. Teenistuslik järelevalve toimus sõltumatu eksperdi kaasamisel ning selle tulemused on kajastatud 31.03.2017 koostatud õiendis. Palusime pr L.Mihkelsonilt selgitusi õiendis toodu kohta (L.Mihkelson kinnitas allkirjaga dokumentide puudumist) ning nüüd kõikide asjaolude ja faktide kaalumise tulemusena jõudsime järelduseni, et töökohustuste rikkumiste hulk ning ulatus on liiga suur, et Liina Mihkelson saaks töösuhet jätkata.
 
KOKKUVÕTTEKS VÕIN ÖELDA:  
1. Õiendis toodud rikkumiste hulk on fikseeritud 17-s punktis.
2. Ametist vabastamise korralduse põhjenduseks on võetud 8 olulisemat rikkumist (kooli päevakava ei ole kehtestatud, arenguvestluste korda ei ole kehtestatud, kooli sisehindamise korda ei ole kehtestatud, kooli palgakorralduse põhimõtteid ei ole kehtestatud, töölepingud ei ole sõlmitud nõuetekohaselt ning ametijuhendid ei ole direktori käskkirjaga kehtestatud, haridusliku erivajadustega õpilaste koordineerijat ei ole määratud, pikapäevarühma töökorraldust ega päevakava ei ole kehtestatud, arengukava puudumine seab löögi alla koolile vajalike miljoniliste investeeringute taotlemist haridus- ja teadusministeeriumi programmist (nagu Vene Põhikoolile)).
Liina Mihkelson ei ole tänase päevani neid dokumente Jõhvi Vallavalitsusele esitanud, kuigi direktor vastuses õiendile väitis, et kõik dokumendid on olemas. Samas oli tal puuduste kõrvaldamiseks aega 2,5 kuud ja meile esitamiseks.
 
EDASPIDINE OLUKORD:
Korraldusega on direktori ülesannete täitmine alates 25.05.2017 pandud Vivika Nõmmele, kes koos Jõhvi Vallavalitsusega tagab kooli õpilastele sujuvat õppeprotsessi toimimise, koos vajalike lõpueksamite korraldamise, lõputunnistuste vormistamise ja lõpuaktuste organiseerimisega ning teiste vajalike toimingutega (tegevustega). Vivika Nõmme on Jõhvi Põhikooli direktori kohusetäitja kuni vastava konkursi korraldamiseni ja valitud direktori ametisse nimetamiseni.
 
JÄRELDUS:
Vallavalitsus ei saanud jätta reageerimata nii ulatuslikele töökohustuste rikkumistele, sest argumendid on liiga kaalukad. Olen kindel, et mõistate toodud argumente. Me kõik soovime meie koolile ainult paremat ja usun, et rahulikus meeleolus parandame olukorda ning liigume edasi.  Vallavalitsus kui koolipidaja peab tagama, et koolis oleks kõik korrektne ning sellega oleks tagatud  õppeprotsesside kvaliteet ning sujuvus.  
 
Lugupidamisega
 
Eduard East
Vallavanem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undefined