Sa oled siin

Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine

Jõhvi Vallavolikogu 20. aprilli 2017 otsusega nr 249 algatati Jõhvi valla Kotinuka küla Jõhvi äri- ja logistikapargi II etapi maa-ala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine.
Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi vallas Kotinuka külas Jõhvi linna piiri vahetus läheduses 1 (E20) Tallinn-Narva maanteest põhja pool jätkuvalt riigi omandis oleval reformimata maal (riigi reservmaa piiriettepanek AT1202030063, pindala ca 24 ha). 
Planeeringuala piirneb lõunast 1 (E20) Tallinn-Narva maanteega, läänest Jõhvi äri- ja logistikapargi territooriumi idaosas asuva Jordi tee J1 (KÜ 25201:005:0410 transpordimaa 100%, pindala 2,92 ha), Jordi tee 20 (KÜ 25201:005:0404 ärimaa 50%, tootmismaa 50% , pindala 10524 m²) ja Jordi tee L4 (KÜ 25201:005:0413 transpordimaa 100%, pindala 13789 m²) kinnistutega, põhjast Kohtla metskond 39 (KÜ 25201:005:0560 maatulundusmaa 100%, pindala 41,3 ha) kinnistuga ning idast Kohtla metskond 38 (KÜ 25201:005:0314 maatulundusmaa 100%, pindala 1095,5 ha), Kohtla metskond 124 (KÜ 25201:005:0313 tootmismaa 100%, pindala 4163 m²) ja Kohtla metskond 121 (KÜ 25201:005:0315 maatulundusmaa 100%, pindala 14,7 ha) kinnistutega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on äri- ja logistikapargi II etapi väljaehitamine, mis võimaldab meelitada piirkonda täiendavaid investeeringuid ja luua uusi töökohti.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on nimetatud  katastriüksuse sihtotstarve segahoonestusala (S), mille arendamiseks on nõutud detailplaneeringu koostamine ja kus peab planeeritavate kruntide pindalast vähemalt 20% moodustama haljasala.
Detailplaneeringu algatamiseks esitatud eskiislahenduse kohaselt soovitakse maa-alale planeerida  12 äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krunti, suurusega vahemikus 5743 kuni 20214 m², kogupindalaga 11,4 ha, 2 haljasala sihtotstarbega krunti ja 2 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Pühajõe mõlemal kalda ehituskeeluvööndi ulatuses säilitatakse mets loodusliku maana. 
Detailplaneeringu koostamisega paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest antud maa-alal kavandatava tegevuse ellurakendamine põhjustab eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise algataja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavolikogu ning korraldaja on Jõhvi Vallavalitsus  (aadress: Jõhvi linn, Kooli 2).
Detailplaneeringu koostaja on Projekt363 OÜ (registrikood 12692115).
Käesoleva otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (aadress: Jõhvi linn, Kooli 2) või valla veebilehel www.johvi.ee (planeeringute register, DP-165).