Sa oled siin

Kahula küla Salu kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Kahula küla Salu kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teavitamine
 
Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Kahula küla Salu kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 2. maist kuni 31. maini 2017. aastal Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööpäeviti kella 8.00 – 16.30 ja Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi). Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-162).
 
Planeeritav maa-ala hõlmab Salu kinnistut (katastritunnus 25201:002:0190, maatulundusmaa 100%, pindala 3,4 ha), mis asub altkaevandatud alal. Planeeritava maa-ala piir ühtib nimetatud kinnistu piiriga.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Salu kinnistu jagamine seitsmeks elamukrundiks, suurusega 2630 – 4226 m². Krundijaotus on planeeritud risti Jõhvi-Ereda teega. Hoonestusalad on planeeritud kruntide põhjaossa, väljapoole maantee kaitsevööndit. Juurdepääsutee (kogujatee) kruntidele on planeeritud paralleelselt maanteega, maantee kaitsevööndi alas. Elamud on kavandatud kuni kahekordsetena ja maksimaalselt kuni 8 m kõrgustena. Igale krundile on planeeritud 1-2 kõrvalhoonet maksimaalselt kuni 5 m kõrgustena.      
 
Koostatava detailplaneeringu eesmärk ei ole kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on käsitletav katastriüksus juhtotstarbeta maa (põllumaa boniteediga 40 hindepunkti ja enam) ja sellest lähtuvalt on tehtud ettepanek muuta üldplaneeringus nimetatud katastriüksus elamumaaks.   
 
Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Kahula küla Salu kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu 6. juunil 2017. aastal kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).