Sa oled siin

Jõhvi linna Sompa tn 21 ja Sompa tn 23 kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega 4. aprillil 2017 nr 2301 võeti vastu Jõhvi linna Sompa tn 21 ja Sompa tn 23  kruntide ning lähiala detailplaneering. 
 
Jõhvi vallavalitsus korraldab nimetatud detailplaneeringu avaliku väljapaneku 20. aprillist kuni 3. maini 2017 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööpäeviti kell 8:00 kuni 16:30 ja Jõhvi Keskraamatukogus (Rakvere tn 13a, Jõhvi) tööajal ning avaliku arutelu 4. mail 2017 kell 13:00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi). Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-163).
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Jõhvi linnas, Sompa tn 21 (25301:002:0590, elamumaa 100%, pindala 1543 m²) ja Sompa tn 23 (25301:002:0242, elamumaa 100%, pindala 5549 m²)   katastriüksuste piiride  muutmine  ning  moodustatavatele kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Lisaks määratakse üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.
 
Planeerimisettepanek.
Detailplaneeringu lahenduse kohaselt moodustatakse olemasolevate kruntide baasil kaks krunti. Krunt Pos 1 moodustatakse täielikult Sompa tn 21 ja osaliselt Sompa tn 23 kruntide baasil, mille sihtotstarve on üksikelamumaa (pereelamumaa) 100%, pindala 5420 m², hoonete suurim lubatud arv 5 (sh 1 elamu ja 4 abihoonet), hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 1084 m², lubatud maksimaalne kõrgus 9 m (elamu) ja 7 m (abihoone). Krunt Pos 2 moodustatakse Sompa tn 23 krundi baasil, mille sihtotstarve on üksikelamumaa (pereelamumaa) 100%, pindala 1672 m², hoonete suurim lubatud arv 3 (sh 1 elamu ja 2 abihoonet), hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 335 m², lubatud maksimaalne kõrgus 9 m (elamu) ja 7 m (abihoone). Osaliselt planeeringualale jääva transpordimaa krundi osas muudatusi ei kavandata.
 
Vastavus üldplaneeringule.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on nimetatud katastriüksuste sihttstarve pereelamumaa (EP).