Sa oled siin

Jõhvi linna Veski tn 36 ja lähiala detailplaneeringu koostamine

Jõhvi Vallavalitsus algatas 28. vebruaril 2017 korraldusega nr 2215 Jõhvi linna Veski tn 36 ja lähiala detailplaneeringu koostamise, kinnitas lähteseisukohad ning koostamise nõuded ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamist.
 
Maa-ala asukoht ja üldiseloomustus
Planeeritav maa-ala hõlmab Veski tn 36 (25301:004:0129, ärimaa 100%, pindala 12599 m²) kinnistut ja osaliselt Veski tn T16 (25301:004:0104, transpordimaa 100%) katastriüksust. Planeeritava maa-ala pindala on ca 3,1 ha. Planeeritav maa-ala ei asu altkaevandatud alal kuid asub veealuse aktiivse reservvaru maa-alal (Maa-amet: Geoportaal). 
Planeeritav maa-ala piirneb põhjast reformimatta riigimaaga (EHAK kood: 2270), idast Veski tn 36h (25301:004:0108, üldkasutatav maa 100%, pindala 565 m²) ja Põllu tn 21 (25301:004:0003,  tootmismaa 100%, pindala 20992 m²), lõunast Veski tn 34h (25301:004:0109,  üldkasutatav maa 100%, pindala 12630 m²), läänest Veski tänav T16 (25301:004:0104, transpordimaa 100%, pindala 5325 m²) ja Jaama tänav T14 (25101:001:0047, transpordimaa 100%, pindala 14482 m²) katastriüksustega. 
  
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-ala kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ning uute teede ja parklate kavandamine.
 
Detailplaneeringu vastavus üldplaneeringule
Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on nimetatud  katastriüksuse juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa (BT).  
 
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (aadress: Jõhvi linn, Kooli 2).
 
Nimetatud korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee (planeeringute register, DP-164).