Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus algatas 13. detsembri 2016. a korraldusega nr 2060 Jõhvi linna, Sompa tn 21 ja Sompa tn 23 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise

Jõhvi Vallavalitsus algatas 13. detsembri 2016. a korraldusega nr 2060 Jõhvi linna, Sompa tn 21 ja Sompa tn 23 kruntide ning lähiala detailplaneeringu koostamise ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamist, kuna planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju ja Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) kohaselt ei jää detailplaneeringu maa-alale looduskaitse seaduse kohaseid kaitstavaid loodusobjekte.
 
Maa-ala asukoht ja üldiseloomustus 
Planeeritav maa-ala hõlmab Sompa tn 21 (25301:002:0590, elamumaa 100%, pindala 1543 m²) ja Sompa tn 23 (25301:002:0242, elamumaa 100%, pindala 5549 m²) krunte ning osaliselt Sompa tn T5 (25301:002:0258, transpordimaa 100%) ja Sompa tn T4 (25301:002:0256, transpordimaa 100%) krunte. Planeeritava maa-ala pindala on ca 8100 m².  
Planeeritav maa-ala piirneb idast Sompa tn 19 (25101:001:0023, elamumaa 100%, pindala 1609 m²), Kooli tn 29 (25301:002:0060, elamumaa 100%, pindala 2654 m²) kruntidega, lõunast Jõhvi raudteejaama (25301:001:0013, transpordimaa 100%, pindala 383334 m²) krundiga, läänest Sompa tn 25a (25301:002:0116, elamumaa 100%, pindala 1085 m²), Sompa tn 25b (25301:002:0222, elamumaa 100%, pindala 1230 m²) ja põhjast Sompa tn T4 (25301:002:0256, transpordimaa 100%, pindala 2340 m²) krundiga.
Planeeritav maa-ala ei asu altkaevandatud alal.
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Sompa tn 21 ja Sompa tn 23 katastriüksuste piiride  muutmine ja moodustatavatele kruntidele (Pos 1, Pos 2) hoonestusala ning ehitusõiguse määramine.
 
Detailplaneeringu vastavus üldplaneeringule
Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on nimetatud  katastriüksuste  juhtotstarve pereelamumaa (EP).  
 
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (aadress Jõhvi linn, Kooli 2).
 
Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla dokumendiregistris (planeeringute register, DP-163).