Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas detailplaneeringu

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 4. oktoobril 2016 korraldusega nr 1917 Jõhvi linna, Sompa tn 21 ja Sompa tn 23 kruntide ning lähiala detailplaneeringu (koostanud Inari Works OÜ, töö nr DP 56-15).
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Sompa tn 21 (25301:002:0590, elamumaa 100%, pindala 1543 m²) ja Sompa tn 23 (25301:002:0242, elamumaa 100%, pindala 5549 m²) katastriüksuste piiride  muutmine ja moodustatavatele kruntidele hoonestusala ning ehitusõiguse määramine. 
 
Planeerimisettepanek.
Detailplaneeringuga moodustatakse olemasolevate kruntide baasil kaks  krunti. Krunt Pos 1 moodustatakse täielikult Sompa tn 21  ja osaliselt Sompa tn 23 kruntide baasil, mille sihtotstarve on üksikelamumaa (pereelamumaa) 100%, pindala 4405 m², hoonetealune pind kuni 880 m² ja hoonete arv kuni 5. Krunt Pos 2 moodustatakse Sompa tn 23 krundi baasil, mille sihtotstarve on üksikelamumaa (pereelamumaa) 100%, pindala 2687 m², hoonetealune pind 537 m² ja hoonete arv kuni 3. Osaliselt planeeritavale alale jääva transpordimaa krundi osas muudatusi ei kavandata.
 
Vastavus üldplaneeringule.
Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on nimetatud katastriüksuste juhtotstarve pereelamumaa (EP) ja lubatud hoonestuse kõrguseks kuni 9 m ja 3 korrust.