Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 19. septembril 2016 korraldusega nr 1893 Jõhvi valla Kotinuka küla Jordi tee 6 ja Jordi tee 2 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 19. septembril 2016 korraldusega nr 1893 Jõhvi valla Kotinuka küla Jordi tee 6 ja Jordi tee 2 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu (koostanud Projekt363 OÜ, töö nr 150601-001).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Jordi tee 6 ja Jordi tee 2 kinnistute jagamine mitmeks ärimaa ja transpordimaa sihtotstarbega krundiks, neile ehitusõiguse määramine, hoonestusalade piiritlemine, liikluse korraldamine ning haljastuse ja tehnovõrkude kavandamine.

Planeerimisettepanek
Planeeringuga on kavandatud transpordimaa sihtotstarbega Jordi tee 2 kinnistust moodustada kaks ärimaa sihtotstarbega krunti (perspektiivne tankla ja toitlustuskoht) ning transpordimaa krunt. Transpordimaa krundile on planeeritud perspektiivse parkla ja puhkeala rajamine ning täiendav juurdepääs on planeeritud ärimaa kruntidele. Jordi tee 6 ärimaa sihtotstarbega krundist moodustatakse kaks ärimaa krunti kahe büroohoone (3- ja 5-korruseline) ehitamiseks.

Vastavus üldplaneeringule
Koostatav detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127) olulisel määral ning jälgib juba antud alale kehtestatud Jõhvi äri- ja logistikapargi detailplaneeringut (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 17. novembri 2011 määrusega nr 154), mille kohaselt on planeeringu maa-ala maakasutuse sihtotstarbeks äri-, tootmis- ja liiklusmaa.