Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Kaasiku tn 7b krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Kaasiku tn 7b krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 14. septembrist kuni 28. septembrini 2016. aastal Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööpäeviti kella 8.00 – 16.30 ja Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi). Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-151).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Kaasiku tn 7b kinnistule (25301:007:0103, ärimaa 100%, pindala 1195 m²) ehitusõigus, üldiste maakasutustingimuste, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Planeerimisettepanek. Detailplaneeringuga on kavandatud krundile Pos 1 ehitusõigus kuni 5. korruselise kahe ärihoone ( hoonetealuse pinnaga kuni 300 m² ja kõrgusega kuni 18 m) ehitamiseks ning reformimata riigimaale Pos 2 transpordimaa sihtotstarbega krunt, tagamaks juurdepääsu planeeritud ärimaa krundile ja Tartu mnt 26 kinnistule.

Vastavus üldplaneeringule. Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa, kus lubatud hoonestuse kõrgus on kuni 18 m (5 korrust).

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Kaasiku tn 7b krundi ja lähiala  detailplaneeringu avaliku arutelu 29. septembril 2016. aastal kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).