Sa oled siin

Konkurss järelevalveinspektori ametikoha täitmiseks

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi järelevalveinspektori ametikoha täitmiseks.

Järelevalveinspektori ametikoha eesmärk on järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning osalemine avaliku korra tagamisel.

Kandidaat peab:

 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama kõrgharidust ja soovitavalt politseialast väljaõpet;
 • vähemalt 5-aastast väärteomenetluse alast töökogemust;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
 • oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst järelevalveinspektorina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Urmas Aunap, e-posti aadress urmas.aunap[at]johvi.ee.

Tööle asumise aeg 1. aprill 2016 või esimesel võimalusel.

Dokumendid esitada eesti keeles 17. märtsiks 2016 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse järelevalveinspektor“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi[at]johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 509 3603.

http://www.avalikteenistus.ee:80/?id=44512&tpl=1092&c_tpl=1075&iframe=1