Sa oled siin

Toimetulekutoetus (Riiklik sotsiaaltoetus)

Riiklikku toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.
Toimetulekupiir 2017. aastal on 130 eurot ühe pereliikme kohta, iga järgneva täiskasvanud pereliikme kohta 104 eurot ja alaealise pereliikme kohta 130 eurot.
Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avalduse hiljemalt 20. kuupäevaks valla- või linnavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht. Avalduses märgib taotleja toimetulekutoetuse määramisel arvessevõetavate isikute nimed ja nende isikukoodid või sünniajad. Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja selle suurust oma allkirjaga.

Toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluruumi alalised kulud, selleks on vaja esitada dokumendid, mis tõendavad:
1) eluruumi kasutamise õigust ja need esitatakse esmapöördumisel ning eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel;
2) jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid.

Sotsiaalhoolekande seadus
Toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude arvestamise alused

Info tel 336 3776 Karin Orel, 333 1184 Sirle Lumiste