Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi järelevalveinspektori ametikoha täitmiseks

Järelevalveinspektori ametikoha eesmärk on järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning osalemine avaliku korra tagamisel.

Nõuded kandidaadile:

 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama kõrgharidust ja soovitavalt politseialast väljaõpet;
 • vähemalt 5-aastast väärteomenetluse alast töökogemust;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
 • oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst järelevalveinspektorina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Urmas Aunap, e-posti aadress urmas.aunap@johvi.ee.

Dokumendid esitada eesti keeles 21. augustiks 2015 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse järelevalveinspektor“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 509 3603.

Undefined