Sa oled siin

Rahu tn 27 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna, Rahu tn 27 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 7. jaanuaril 2015 kell 14.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Kooli 2, Jõhvi). Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 29. detsembrist 2014 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-150).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Rahu tn 27 krundi jagamine kaheks krundiks ja sihtotstarbe muutmine, kruntidele ehitusõiguse määramine elamute, abihoonete ja ärihoonete ehitamiseks, liikluskorralduse ja haljastuse lahendamine. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas - ühiskondlike ehitiste maa (A) muudetakse pereelamumaaks (EP) ning kaubandus- teenindus- ja büroohoone maaks (BT). Üldplaneeringu kohaselt on planeeringualal lubatud hoonestuse kõrguseks kuni 18 m ja 5 korrust, detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringust tulenevate kõrguspiirangutega.
Planeeritav ala hõlmab Jõhvi linnas Rahu tn 27 krunti ja sellega piirnevaid tänava maa-alasid. Planeeritava ala suurus on ca 7300 m².