Sa oled siin

Jõhvi Vallavolikogu algatas Narva mnt 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu algatas 18. detsembri 2014 otsusega nr 96 Jõhvi linna, Narva mnt 36 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Narva mnt 36 krundipiiride ja maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast ärimaaks, ehitusõiguse ja liikluskorralduse määramine.
Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi linnas, Narva maantee ja Tallinn-Narva raudtee vahelisel alal. Planeeritav ala hõlmab Narva mnt 36 (katastritunnus 25301:006:0540, sihtotstarve tootmismaa, pindala 12332 m²), osaliselt Narva maantee T6 (katastritunnus 25301:006:0164, sihtotstarve transpordimaa) ja Raudtee tänav T3 (katastritunnus 25301:006:0183, sihtotstarve transpordimaa) katastriüksuseid ja Narva mnt 36 ja Narva mnt T6 katastriüksuste vahele jäävat reformimata riigimaad. Narva mnt 36 kinnistu on hoonestatud. Kinnistul paikneb tootmishoone koos abihoonetega. Planeeritava ala suurus ca 1,7 ha. Detailplaneeringu maa-ala asub Eesti põlevkivimaardla Tammiku kaeveväljal (registrikaardi nr 6).
Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas – tootmismaa (T) muudetakse kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maaks (BT). Üldplaneeringu
kohaselt on planeeringualal lubatud hoonestuse kõrguseks kuni 18 m ja 5 korrust, detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringust tulenevate kõrguspiirangutega.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 17. juuli 2014 kirjas nr V 6-8/14/14358-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel: 1) kuigi detailplaneeringuga muudetakse üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsiooni, avaldab planeeringuga kavandatav tegevus pigem positiivset mõju olemasolevale keskkonnale, kuna territoorium korrastatakse, piirkonna liiklusintensiivsus ei kasva ning seega ei häirita ümbritsevat elamukvartalit täiendava mürafooni ja heitgaaside kontsentratsiooni tõusuga; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 4) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“; 5) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (aadress Kooli 2, Jõhvi, 41595). Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.