Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus algatas Edise küla, Soo maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 9. detsembri 2014 korraldusega nr 571 Jõhvi valla, Edise küla, Soo maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Soo maaüksuse jagamine vähemalt 2400 m2 suurusteks elamukruntideks, tekkivatele pereelamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja kuni ühe abihoone ehitamiseks ning liikluskorralduse lahendamine.
Planeeritav ala asub Edise külas, hõlmab Soo (katastritunnus 25201:005:0198, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 6,98 ha) ja osaliselt Edise tee T5 (katastritunnus 25201:005:0331) katastriüksust. Edise külas on välja kujunenud teeäärne asustusstruktuur. Naabruses paiknevad ühepereelamud. Olemasolev katastriüksus on hoonestamata. Planeeringuala asub Järve-Edise-Peeri väärtuslikul maastikul. Planeeritava ala suurus on ca 7,1 ha. Planeeringuala asub altkaevandatud alal.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 2. detsembri 2014 kirjas nr V 6-8/14/25562-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel: 1) planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale keskkonnale; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 4) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“; 5) planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranguid ja kitsendusi; 6) detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (aadress Kooli 2, Jõhvi, 41595). Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.