Sa oled siin

Tartu mnt 30 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 3. novembri 2014 korraldusega nr 520 Jõhvi linna, Tartu mnt 30 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tartu mnt 30 krundile ehitusõiguse määramine. Tartu mnt 30 kinnistu on hoonestatud, sellel paikneb ehitisregistri andmetel üks hoone (ehitisregistri kood 102038136). Planeeritav ala hõlmab Jõhvi linnas, Tartu mnt 30 (katastritunnus 25301:007:0095, sihtotstarve ärimaa, pindala 6915 m²), Tartu mnt 26a (katastritunnus 25301:007:0029, sihtotstarve tootmismaa, pindala 24 m²), osaliselt Tartu maantee L4 (katastritunnus 25301:007:0139) ning Tartu maantee L5 (katastritunnus 25301:007:0138) katastriüksuseid.  Planeeritava ala suurus on ca 9400 m².

Planeeringuala asub Eesti põlevkivimaardla Tammiku kaeveväljal Tammiku kaevanduse mäeeraldisel.  Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.

Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 17. oktoobri 2014 kirjas nr V 6-8/14/22264-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel:1)  planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale keskkonnale; 2)  planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3)  detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 4)  planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindaise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“; 5)  planeeritavale alale ei ole teadaolevalt seatud muid piiranmguid ja kitsendusi; 6)  detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (aadress Kooli 2, Jõhvi, 41595). Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.