Sa oled siin

Jõhvi Vallavolikogu algatas 18.02.2010 otsusega nr 35 Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise

Jõhvi Vallavolikogu algatas 18.02.2010 otsusega nr 35 Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi vallas, Jõhvi linnas, Malmi tänava ja Jõhvi-Kose maantee vahelisel territooriumil. Planeeringuala hõlmab Malmi tn 8 kinnistut (katastritunnus 25301:013:0140, sihtotstarve tootmismaa, pindala 125 904 m²) ning läheduses asuvat reformimata riigimaad, mille kaudu lahendatakse juurdepääs kinnistule. Planeeritava ala suurus on ca 18 ha. Planeeringuga soovitakse Malmi tn 8 kinnistule määrata ehitusõigus kuni 20 MW võimsusega koostootmisjaama ehitamiseks. Koostootmisjaama põhikütuseks on eeldatavalt turvas. Võimaliku reservkütusena nähakse ette maagaas ja/või põlevkiviõli. Koostootmisjaama ehituseks vajalik ehitusalune pindala on 900 m² ning vajalik kõrgus kuni 28 meetrit, korstna osas kuni 40 meetrit. Krundi jagamist planeeringuga ei kavandata, olemasoleva hoonestuse (25 hoonet ja 8 rajatist) osas ehitusõigus säilitatakse ning planeeringuga tagatakse uus juurdepääsutee läbi reformimata riigimaa, algusega Pargi tänavalt (Jõhvi-Kose teelt). Prognoositav liikluskoormus koostootmisjaama teenindamiseks on kuni 20 kütuseveokit päevas. Kuna planeeringuala hõlmab juurdepääsutee jaoks vajalikku reformimata riigimaad, siis tuleb valla ettepanekuna lahendada ka reformimata riigimaa planeerimine kruntideks. Kavandatava detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringu teemaplaneeringut „Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine“ lubatud hoonestus kõrguse osas.
Sama otsusega algatati ka Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH), sest antud maa-alal kavandatava tegevuse ellurakendamine eeldatavalt põhjustab olulist keskkonnamõju. KSH läbiviimine on vajalik järgmistel kaalutlustel: 1) kavandatav detailplaneering on vastuolus kehtiva Jõhvi linna üldplaneeringuga; 2) planeeringu elluviimisega suureneb olulisel määral piirkonnas liikluskoormus kütuseveokite näol; 3) planeeringuga kavandatakse tegevust, mille jaoks on vajalik tegevusluba; 4) planeeringuga kavandatakse täiendav õhusaaste allikas, mis koostoimes läheduses asuva raudtee  ja raudtee tänavaga eeldatavalt avaldab olulist negatiivset mõju elamupiirkondadele;  5) kavandatav tegevus võib eeldatavalt avaldada olulist mõju küttemajandusele.