Sa oled siin

Jõhvi valla, Sompa Küla, Uue-Kevade maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avalik arutelu

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla, Sompa Küla, Uue-Kevade maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 09.märtsil 2010.a kell 14.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis ( Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314).
Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on kinnistu jagamine; planeeritavate kruntide maakasutuse sihtotstarbe muutmine; kruntidele hoonestusala määramine automaattankla, lao- ja keskkonda mittehäirivate tööstusettevõtete hoonete ehitamiseks; kruntidele juurdepääsude ning liikluskorralduse lähendamine. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas - maatulundusmaa muudetakse äri-, tootmis- ja transpordimaaks. Planeeritav ala hõlmab Uue-Kevade kinnistut (25201:002:0249) ning planeeringuala suurus on ca 2,9 ha.
Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 02.03.2010 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.