Sa oled siin

Jõhvi valla, Jõhvi linna, Narva mnt 2a krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu tulemused

Jõhvi Vallavalitsuses ja Jõhvi Keskraamatukogus 20.05.2014-03.06.2014.toimunud Jõhvi valla, Jõhvi linna, Narva mnt 2a krundi ja lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitas Advokaadibüroo Entsik&Partnerid OÜ (Jõhvi Kaubakeskuse AS esindaja) vastuväited Jõhvi valla, Jõhvi linna, Narva mnt 2a krundi ja lähiala detailplaneeringu lahenduse kohta olles vastu planeeringuga kavandatud ehitusõiguse määramisele uue kiriku koolihoone (nn pühapäevakool) ehitamiseks vahetult Jõhvi Kaubakeskuse AS-i omandisse kuuluva Keskväljak 6 kinnisasja piiri kõrvale. Jõhvi Vallavalitsus võttis 8.07.2014 korraldusega nr 356 seisukoha, et esitatud vastuväited ei ole põhjendatud kuna detailplaneeringuga ei kitsendata Keskväljak 6 krundi kasutamistingimusi olemasolevast olukorrast ja kehtivast detailplaneeringust lähtudes.
Avalik arutelu toimus 14.07.2014. Jõhvi Kaubakeskuse AS-i esindajad kohal ei viibinud, esitatud vastuväide jäi üles ning otsustati planeering edastada maavanemale seisukoha võtmiseks.
Avaliku arutelu tulemuste kohta saab täiendavat infot Jõhvi valla veebilehel (www.johvi.ee) planeeringute registrist (DP-145), kus saab tutvuda esitatud ettepanekute, Jõhvi Vallavalitsuse seisukohtade ning avaliku arutelu protokolliga.