Sa oled siin

Projekt ELRII-499 „Teadlikkuse tõstmine ja investeeringud energiatõhususse: Jõhvi ja Kingissepp“

This document has been produced with the financial assistance of the Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007 – 2013. The contents of this document are the sole responsibility of administrative centre of Jõhvi Parish and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the Programme, Programme participating countries, alongside with the European Union.

Jõhvis lõppes edukas energiasäästuprojekt

Pressiteade 18.12.2014

Täna, 18. detsembril toimus Jõhvi kontserdimajas piiriülese projekti „Teadlikkuse tõstmine ja investeeringud energiatõhususse: Jõhvi ja Kingissepp“ kokkuvõttev seminar. Külastati värskeltrekonstrueeritud Jõhvi Lasteaedade Kalevipoja maja ning avati projekti teavitustahvel. Seminaril said teiste hulgas sõna projekti igakülgselt nõustanud energiasäästu ekspert Ülo Kask Tallinna Tehnikaülikoolist ja Kingissepa lasteaia nr 3 juhataja Anna Vorobjova, kes tutvustas spetsiaalselt lasteaialastele välja töötatud energiateemalist õppemetoodikat.

 

Projekti üldeesmärgiks oli aidata kaasa energiatõhususe suurendamisele kahes piiriregioonis –

Ida-Virumaal ning Venemaal asuvas Kingissepa rajoonis. Konkreetseteks eesmärkideks seati energiasäästualase teadlikkuse tõstmine kohalike elanike hulgas ning kahe näidisobjekti rajamine – üks kaasaegselt rekonstrueeritud lasteaed kummassegi regioonikeskusesse. Jõhvi Lasteaedade Kalevipoja majas toimus seinte ja katuse soojustamine ning paigaldati soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Kingissepas soojustati terviklikult lasteaed nr 3 seinad ja laed, vahetati aknad-uksed, uuendati küttesüsteem ning kogu valgustipark. Tänu rekonstrueerimistöödele on omaaegsetes nõukogude tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaedades nüüd energiakulud ligi poole väiksemad ja hooned on saanud uue rõõmsa välisilme. Elanikkonnas energiasäästliku mõtteviisi propageerimiseks viidi läbi mitmed teabeüritused, lasteaedades etendati teemakohased teatritükid ning trükist ilmusid uued lõbusad õppevihikud.

Projekt kestis ligi pooleteist aastat ning selle partneriteks olid Jõhvi vallavalitsus ja Kingissepa rajooni administratsioon. Projekti kogueelarveks kujunes ligikaudu 770 000 eurot, millest Euroopa Naabrus- ja Partnerlusinstrumendi Est-Lat-Rus toetusprogrammi poolne toetus moodustas ca 685 000 eurot ning projekti partnerite omapanus 85 000 eurot.

Lisainfo:

Maria Laanemäe, projektijuht

tel 336 3779, maria.laanemae@johvi.ee

Fotod: Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja rekonstrueerimistööde perioodil 2014. a suvel ning uues kuues sama aasta sügisel.

 


 

Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 ja Programmis osalevad riigid ning Euroopa Liit ei vastuta teabeedastuse materjali sisu eest, mis on ettevalmistatud toetusesaajate või tööd teostavate partnerite poolt.

EuropeAid Co-operation Office webpage

23. - 25. aprillil 2014 leidis aset projekti ELRII-499 raames plaanitud õppesõit Jõhvi sõprusomavalitsusse Uddevallasse (Rootsis), millest võtsid osa projekti partnerid nii Jõhvist kui Kingisepast. Sõidu eesmärgiks oli tutvuda Rootsis rakendatavate energiasäästule suunatud lahendustega ning külastada objekte, kus vastavad tänapäevased tehnoloogiad on kasutusel.

Visiidi raames külastati Lillesjö soojuselektrijaama (mille toorainena kasutatakse olmeprügi), kohalikku kommunaalettevõtet Uddevalla Hem, mis on piirkonda rajanud ja hooldab nn vähese energiatarbega hooneid. Kohtuti ka Uddevalla omavalitsuse keskkonna- ning energiaküsimustega tegeleva osakonna juhataja pr Carina Johannson'iga, kes tutvustas oma töövaldkonda reguleeritavaid seaduseid ning vastavaid kohalikke poliitikaid.

Lisaks toimusid kokkusaamised Uddevalla volikogu esimehe hr Ralph Steen'i ning mitmete nõunikega, kellelt saadi kiire ülevaade mitmest teisestki omavalitsuse tegevust puudutavast teemast nagu haridus, ehitustegevus ja taristu arendamine. See rikastas saadud üldpilti ühe Rootsi omavalitsuse toimimismehhanismidest ja suurendas kindlasti eeldusi edaspidisteks koostööinitsiatiivideks.

 

 


Projekti „Teadlikkuse tõstmine ja investeeringud energiatõhususse: Jõhvi ja Kingissepp“ üldeesmärgiks on aidata kaasa energiatõhususe suurendamisele kahes piiriregioonis – Jõhvis ja kogu Ida-Virumaal ning Kingissepa rajoonis Venemaal. Kaks piirkonda on koostööd teinud juba ligi viisteist aastat mitmesuguste majandusarengu- ja kultuurialaste ettevõtmiste läbi. Seekordse koostööprojekti täpsemad eesmärgid on energiasäästualase teadlikkuse tõstmine ja näidisobjektide  rajamine kummagi regiooni keskusesse.  Projekti keskmes on kaks nõukogude-aegse tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaeda: Jõhvi Lasteaedade Kalevipoja maja ning Kingissepa lasteaed nr 3. Hoonetes tehakse rekonstrueerimistööd, mis võimaldavad vähendada energiakulu ning juurutada kaasaaegseid energiasäästu meetodeid. Toimuvad teavitusüritused, õppereis, koostatakse energiasäästlikku mõtteviisi propageerivad teabevoldikud ja töövihikud, teavet levitatakse kogu regioonis. Tegevused viiakse ellu 2013 – 2014 aastatel ning projekti parteriks on Jõhvi vallavalitsus ning Kingissepa rajoonivalitsus. Projekti kogueelarve on 981 528 eurot, millest ENPI Est-Lat-Rus toetusprogrammi poolne rahastus on 882 006 eurot ja partnerite omaosalus 99 522 eurot.
Lisainfo: Jõhvi Vallavalitsuse arendusspetsialist Maria Laanemäe, tel 336 3779 maria.laanemae[at]johvi.ee

 


29. jaanuaril 2014 teatas Kingisepa rajoonivalitsus sealses lasteaias nr 3 toimunud rekonstrueerimistööde edukast lõpetamisest. Enegiasäästu eesmärgil asendati 450 m² katusepinda koos uue soojustusmaterjali paigaldamisega, vahetati hoone aknad ja uksed ning kogu maja radiaatorid. Samuti soojustati kõik fassaadipinnad ning lasteaed sai uue, rõõmsavärvilise välisviimistluse.

Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja majas toimuvad rekonstrueerimistööd 2014. aasta suvel. Peatselt kuulutatakse välja kordushange ehitaja leidmiseks, kuna eelmisel aastal läbi viidud hanke pakkumised tuli oodatust kõrgema maksumuse tõttu tagasi lükata. Jõhvis plaanitakse samuti  lasteaiahoone välispiirete soojustamist, lisaks soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi väljaehitamist kogu maja ulatuses.
Kingisepa pressiteade.

 


16. oktoobril 2013 toimus projekti avaseminar Kingisepas. Tutvustati nii projekti kui seda toetava Est-Lat-Rus arendusprogrammi eesmärke ja tegevusi. Seminaril osalesid projekti kaasatud lasteaedade ja omavalitsuste esindajad ning ajakirjanikud nii kirjutavast pressist kui tele/raadio kanalitest.  Eesti poolt võtsid avakoosolekust osa Jõhvi vallavalitsuse ja asutuse Jõhvi Lasteaiad spetsialistid, kes külastasid lisaks Kingisepa lasteaeda nr 3, kus rekonstrueerimistööd on juba alanud. Ürituse peegeldus Kingisepa rajoonivalitsuse veebis:
http://www.kingisepplo.ru/contacts/ARIEE/kick-off.htm
TV- kajastus: http://yamtv.ru/news/jamtv_renovacija_detskogo_sada_v_kingiseppe/2013-10-18-351