Sa oled siin

Jõhvi valla, Tammiku aleviku, Tamme tn 3 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamise teade

Jõhvi Vallavalitsus algatas 31. detsembri 2013 korraldusega nr 52 Jõhvi valla, Tammiku aleviku, Tamme tn 3 krundi ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tamme tn 3 kinnistu jagamine elamukruntideks, sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ning kruntidele ehitusõiguse määramine ning liikluskorralduse ja  haljastuse lahendamine. Planeeritav ala hõlmab Jõhvi vallas, Tammiku alevikus, Tamme tn 3 (25201:002:0004) kinnistut ja osaliselt kinnistuga piirnevat Tamme tänava maa-ala. Planeeringuala on hoonestatud, krundil paikneb
elamu koos abihoonetega. Planeeringuala asub altkaevandatud alal.
Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga. Planeeritava ala suurus on ca 3,2 ha. Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 29. novembri 2013 kirjas nr V 6-8/13/27265-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel:
1) planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale keskkonnale;
2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte;
3) detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga;
4) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba;
5) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust,
täpsustatud loetelu“.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (aadress Keskväljak 4, 41595 Jõhvi). Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee