Sa oled siin

Jõhvi linna Narva mnt 2a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus algatas 27. augusti 2013 korraldusega nr 3458 Jõhvi valla Jõhvi linna Narva mnt 2a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Narva mnt 2a krundile täiendav ehitusõigus kiriku kooli ehitamiseks (olemasoleva kõrvalhoone baasil).
Planeeringuala on hoonestatud, krundil paikneb kirik (Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jõhvi Jumalailmumise Kogudus) ning kõrvalhoone. Planeeringuala hõlmab Jõhvi linnas Narva mnt 2a (25301:005:0139) kinnistut ja osaliselt Narva maantee T1 (25301:005:0206) kinnistut. Planeeringuala suurus on ca 3970 m².
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud 18. juuli 2013 määrusega nr 127), kus maa-ala juhtfunktsiooniks on määratud ühiskondlike ehitiste maa (A) ning maksimaalseks hoonestuse kõrguseks kuni 18m (5 korrust). Planeeringuala asub linnaehituslikult olulisel alal (linnakeskus). Detailplaneeringu maa-ala asub Tammiku kaeveväljal.
Sama korraldusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvalt Keskkonnaameti Viru regiooni 14. augusti 2013 kirjas nr V 6-8/13/19329-2 esitatud seisukohast ei pea Jõhvi Vallavalitsus keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel:
1) planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale linnakeskkonnale, kuna uusi hooneid planeeringualale ei kavandata; 2) planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga; 4) planeeringuala ei asu altkaevandatud alal; 5) detailplaneeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 6) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Jõhvi Vallavalitsus (aadress Keskväljak 4, 41595 Jõhvi). Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise korraldusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee