Sa oled siin

Jõhvi valla üldplaneeringu kehtestamise teade

Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127 kehtestati Jõhvi valla üldplaneering. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks oli lähtuvalt säästvast ja tasakaalustatud arengust valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine. Jõhvi valla üldplaneering on koostatud kogu valla territooriumi kohta. Jõhvi valla tänane territoorium moodustus Jõhvi valla ja linna ühinemisel 2005. aastal. Nii linnal kui vallal oli varem koostatud üldplaneeringud. Kehtestatav üldplaneering ühildab varem koostatud planeeringud ja kaasajastada arengusuundi tekkinud vallale kui tervikule. Jõhvi valla üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused Jõhvi vallas, täpsustatakse Ida-Viru maakonna teemaplaneeringus kavandatud rohelise võrgustiku tuumaalade ja koridoride piire, tehakse ettepanekud uute alade ja objektide kaitse alla võtmiseks ning nähakse ette detailplaneeringu koostamise vajadus ja juhud määratakse miljööväärtuslik ala, hoonestuse kõrgused ja valla liikluskorraldus. Üldplaneeringu koostamisel on võetud arvesse keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi.
Üldplaneeringu kehtestamise määrusega, üldplaneeringu materjalidega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Jõhvi valla kodulehel planeeringute registris (www.johvi.ee->avaleht->planeeringute register->alida ÜP-3) või otselingilt: http://www.johvi.ee/johvi_valla_yldplaneering_2013