Sa oled siin

E, 2018-05-14 11:22

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Jõhvi kesklinna promenaadi ja kergliiklustee pikendamine Ahtme piirini, I etapi ehitustööd" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama pakkumus 06.06.2018. Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris (viitenumber 197582).

E, 2018-05-14 11:19

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Jõhvi Vene Põhikooli mööbli ja sisustuse soetamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama pakkumus 25.05.2018. Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris (viitenumber 197549).

R, 2018-05-04 15:47
Jõhvi Vallavalitsus kuulutab välja veebihanke "Auguremont" Jõhvi linna tänavate sõiduteede aukude remondiks.
  1. Korraldada veebihange „Auguremont” hankelepingu täitmise tähtajaga ehitustööde osas 1 kuu ja garantiiaja osas 12 kuud, kokku 13 kuud.
  2. Riigihanke korraldamiseks kehtestada punktis 1 nimetatud veebihanke alusdokumendid (HD ja selle lisad kokku 26-l lehel).
  3. Kinnitada hanke eest vastatavateks isikuteks abivallavanem Aivo Tamm ja hankespetsialist Jüri Nael.
  4. Kinnitada punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks 20 000 eurot käibemaksuta. 
  5. Korraldus jõustub asjaosalistele teatavakstegemisest. 
  6. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Jõhvi Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud alusel ja korras või esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras 30 päeva jooksul alates käesoleva korralduse teadasaamisest või päevast millal asjast huvitatud isik pidi käesolevast korraldusest teada saama.

Korralduse ja dokumentidega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuse dokumendiregistris

T, 2018-01-23 14:47

Jõhvi vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "2018. a segapakendi vedu" ja kutsub potentsiallseid pakkujaid esitama pakkumus 30. jaanuaril 2018 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus 

2. Hankedokument

3. Vormid 

4. Hinnapakkumus

5. Tehniline kirjeldus

6. Hankeleping

Küsimused ja vastused:

Täpsustus maksumuse esitamise kohta: tellija reservi kohale kirjutab pakkuja mitte 0 vaid väärtuse 10 % ühe segapakendimahuti tühjendamise hinnast, nii nagu küsitud on. Tabeli lõpus võtab pakkuja vastavalt lepingu hinna kokku. Lepingu hind sisaldab ka tellija reservi, nii nagu hangete osas maksumust ka riigihangete registrile esitatakse.

Küsimus:

Kui pakkumuse hind on esitatud eeldusel, et kogutakse ainult segapakendeid, siis kas on teenuse osutajal õigus jätta kogumisvahend teenindamata või rakendada kallimat teenuse hinda, kui tühjendatavast kogumisvahendist avastatakse ja fikseeritakse kõrvalisi jäätmeid, mis ei ole pakendid (tõendades jäätmete mittevastavust fotoga)? 

Vastus:

Eelnevatel aastatel pole meid nimetatud probleemist teavitatud. Nimetatud olukorra lahendamiseks on ette nähtud tellija reserv. Olukord tuleb igal konkreetsel juhul fikseerida ja näidata arves reservi kasutamine ja tõendada aktiga, mille juurde on lisatud fotod.
Veebilehele on täiendavalt lisatud ka vastus esitatud küsimusele. 

Küsimus:

.Kas sobiva teenindamise nädalapäeva võib teenuse osutaja ise valida kooskõlastades see tellijaga? 

Vastus:

Nädalapäeva võite ise määrata, aga veopäev peaks olema 1 kord kahe nädala jooksul ning ei tohiks langeda kahele järjestikusele nädalale.

Küsimus:

Kuidas arvestada Lepingu hind kokku (käibemaksuta) …………… €?
Sest et meil on vaja teada palju tühjendused aastas tuleb. 

Vastus:

Tühjenduste arvu ja selle põhjal ka lepingu hinna saate arvutada tehnilises kirjelduses toodud andmete alusel. 

 
T, 2018-01-23 14:40

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja projekteerimistööd" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama pakkumus 31. jaanuaril 2018 kella 11:00ks

Dokumendid:

1. Korraldus

2. Vormid

3. Hinnapakkumus

4. Hankelepingu projekt

5. Tehniline kirjeldus

6. Veebihanke dokument

Märkus: VHD lisa 4  tehniline kirjeldus projekteerimise lähteülesanne punktis 1.7 viidatud lisa 1.5 on tegelikult lähteülesande punkt 6 - energiatõhususe tegamise tabel

Küsimused-vastused.

1. Küsimus: Tehnilises kirjelduses on viide, et projekteerimistööde aluseks võib kasutada Restor ASi poolt koostatud projekti. Seoses sellega palume Teil saata Restor ASi poolt koostatud projekti joonised, et oleks võimalik hinnata täpsed projekteerimistööde mahud. 

Vastus: Riputame projekti üles esimesel võimalusel, hiljemalt homme.

Lingid Restori projketile:https://pilv.johvi.ee/index.php/s/vQixe7aqNaHmOKE

https://www.dropbox.com/sh/05vqxzy98r1vqob/AACo78cXsgECpmLlKq4dAjIwa?dl=0

2. Küsimus:

Palun selgitust töö tähtaegade üle.Lepinguprojekti punktis 3.2 on öeldud, et Töövõtja annab eelprojekti koos selle alusel koostatud kululoendiga (ehitusmaksumuse kalkulatsiooniga) tellijale üle hiljemalt 25 päeva peale lepingu allkirjastamist. Punktis 5.3.1 on öeldud, et Tellija on kohustatud viie (5) tööpäeva jooksul pärast töö osa esitamist ja kümne (10) tööpäeva jooksul pärast valmis töö üleandmiseks esitamist, esitama kirjalikud pretensioonid või kirjutama alla tööde aktile; Lisaks on punktis 3.4 öeldud, et punktides 3.2 ja 3.3 nimetatud tööd loetakse lõpetatuks ja vastav ehitusprojekti staadium üleantuks pärast töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist poolte poolt. See tähendab, et kõikide uuringute teostamiseks (konstruktsioonide uuring, hoone üle mõõtmine, võimalik konstruktsioonide avamine, valgustugevuse mõõdistus, olemasolevate valgustite kontroll, valgustugevuse mõõtmine jne.), lahendusvisiooni koostamiseks, selle kooskõlastamiseks Tellijaga ja eelprojekti ning kululoendite koostamiseks vormistamiseks on tegelikult aega 20 päeva. Sellise ajaga ei ole võimalik nõutud uuringuid, eelprojekti ja kululoendeid kvaliteetselt vormistada, kuna kõik eelpool mainitud tegevuses sõltuvad üksteisest ja neid ei ole võimalik kvaliteetselt teostada ilma, et eelnev etapp valimis poleks. Meie nägemusel kulub uuringute ja eelprojekti vormistamiseks kõige paremal juhul kaks kuud. Põhiprojekti tähtaeg võiks jääda 65 päeva (90-25) eelprojekti üleandmisest. Palume võimalusel tähtaegu korrigeerida.

Vastus: Hetkel on hankijale tähtis määratud ajaks saada eelprojekt koos kululoendiga, mis vastaks eelprojekti detailsusele. seega eeldam, et eelprojketi koostamiseks täpseid uuringuid pole vaja teostada. Meie poolt nimetatud uuringud teostada põhiprojekti mahus.

Näiteks: olemasolev plaan on piisava täpsusega eelprojekti koostamiseks, põhiprojekti jaoks vaja ülemõõdistamist.

 

 

N, 2017-12-14 13:06

Jõhvi Vallavalitsus kuulutab välja veebihanke „Jõhvi kalmistul hauakaevamise ja matmisteenuse osutamine” ning kutsub potensiaalseid pakkujaid esitama pakkumus 27.12.1017 11.00
Jõhvi Vallavalitsuse korraldus 43, 12.12.2017
Veebihanke dokumendid

K, 2017-12-13 14:23

Jõhvi vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Korraldatud jäätmevedu Jõhvi vallas". Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris viitenumbri 193324 all.

K, 2017-12-13 14:20

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas 12. detsembri 2017 korraldusega nr 44 välja veebihanke "2018.a kalmistujäätmete vedu" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus hiljemalt 20. detsembril kell 11:00

Hankedokumendid:

1. korraldus

2. alusdokument 

3. vormid

4. hankelepingu projekt

5. tehniline kirjeldus

6. hinnapakkumus

Täpsustus: suurjäätmete koguse arvestusühikuks on tonn.

L, 2017-12-02 11:07

Jõhvi Vallvalitsus kuulutas välja veebihanke "Bussiveoteenuse osutamine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 12. detsembriks 2017 kell 11:00.
Jõhvi Vallavalitsuse korraldus nr 37 01.1.2017 koos lisadega

T
äidetavad vormid hankedokumentide juurde:

R, 2017-11-17 14:55

Jõhvi Vene Põhikool korraldab veebihanke "Jõhvi Vene Põhikooli kolimine" ja ootan potentsiaalsetelt pakkujatelt hankedokumentidele vastava pakkumuse esitamist 24. novembril kella 11:00ks.

Hankedokumendid:

1. Kolimisteenus Jõhvi PK

2. Lisa 6

Lehed