You are here

Jõhvi valla Edise küla Nurme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu algatas 20. septembri 2012 otsusega nr 210 Jõhvi valla Edise küla Nurme maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Nurme maaüksuse jagamine vähemalt 2000 m² suurusteks elamukruntideks ning tekkivatele pereelamumaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja kuni ühe abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringu maa-ala asub Edise külas Tallinn-Narva maanteest ca 280 m kaugusel edelas ning piirneb Risti, Selliku, Edise, Laane 2 maaüksustega ja Edise teega. Edise külas on välja kujunenud tee-äärne asustusstruktuur. Naabruses paiknevad ühepereelamud. Planeeringuala piirneb kagust Edise teega ning krunt on hoonestatud - sellel paikneb kahepereelamu. Planeeringuala asub Järve-Edise-Peeri väärtuslikul maastikul ning osaliselt Tallinn-Narva maantee sanitaarkaitsevööndis. Planeeritav ala hõlmab Nurme kinnistut (katastritunnus 25201:005:0380) ja läheduses asuvat Edise tee maa-ala. Planeeritava ala suurus ca 3,4 ha. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut - maatulundusmaa muudetakse elamumaaks. Koostamisel oleva Jõhvi valla üldplaneeringus on antud maa-ala kavandatud pereelamualaks.
Sama otsusega jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), sest detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Lähtuvat Keskkonnaameti Viru regiooni seisukohast ei pea Jõhvi Vallavolikogu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist vajalikuks järgmistel kaalutlustel: 1) planeeringuga kavandatav tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale ehituslikule keskkonnale; 2)  planeeritaval alal ei ole kaitsealuseid objekte; 3) kuigi detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut, ei oma see  olulist negatiivset mõju, sest Jõhvi valla uue koostamisel oleva üldplaneeringu järgi on Edise piirkond planeeritud perspektiivseks esmajärjekorras arendatavaks elamuarenduse alaks; 4) detailplaneeringu elluviimisega seoses ei ole vaja langetada strateegiliselt olulisi otsuseid (näiteks uute avalike teede rajamine), kuna vajalik infrastruktuur on enamasti läheduses olemas; 5) elamurajoonide tekkimisele kaasaaitamine Edise ümbrusesse avaldab positiivset mõju Edise mõisakompleksi ja metsapargi arendamisele; 6) kuigi planeeringuala asub altkaevandatud alal, ei ole keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimine vajalik, kuna planeeringu elluviimisest tekkiv mõju ei ole Jõhvi valla kontekstis oluline ega avalda tõenäoliselt olulist negatiivset keskkonnamõju, kui detailplaneeringuga seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks ning määrata vajaduse korral ehitised ja rajatised (nt uus juurdepääsutee), mille ehitusprojektide koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine või riskianalüüs; 7) planeeringuga ei kavandata tegevust, mille jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba; 8) planeeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruses nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnamõju hindmaise algatamise vajalikkust, täpsustatud loetelu“.
Detailplaneeringu algatamise ja KSH mittealgatamise otsusega saab tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee