You are here

Jõhvi valla, Edise küla, Edise metsapargi ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu 21.06.2012 otsusega nr 199 kehtestati Jõhvi valla, Edise küla, Edise metsapargi ja selle lähiümbruse detailplaneering (koostanud Jõhvi Vallavalitsus, töö nr DP 6). Detailplaneeringuga on ette nähtud reformimata riigimaa arvelt ühe uue krundi moodustamine (POS 1), mille pindala on pindala 25737 m². Krundi detailplaneeringu sihtotstarve maakasutuse osas on 70 % parkmetsa maa (HP), 15 % puhkerajatise maa (PL) ning 15 % kogunemis- ja kultuurirajatise maa (PK). Katastri sihtotstarve 100% sotsiaalmaa (üldkasutatav maa, Üm, 017). POS 1 krundile hoonete ehitamist ei kavandata. Krundile on lubatud erinevate rajatiste ehitamine. Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut - maatulundusmaa muudetakse POS 1 krundi osas sotsiaalmaaks. Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.