You are here

Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 05.10 – 02.11.2011.a tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu lahendusega tutvuda ning esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee
Detailplaneeringu maa-ala asub Jõhvi vallas Jõhvi linnas Malmi tänava ja Jõhvi-Kose maantee vahelisel territorriumil ning hõlmab Malmi tn 8 kinnistut ja läheduses asuvat reformimata riigimaad, mille kaudu lahendatakse juurdepääs kinnistule. Planeeritava ala suurus ca 18 ha.
Malmi tn 8 kinnistu (POS 1)  piire ei muudeta, pindala jääb endiselt 125 904m². Krundile määratakse ehitusõigus kuni 35 hoone püstitamiseks kõrgusega kuni 18 m ning ehitusaluse pindalaga kuni 48000 m².
Malmi tn 8 krundi (POS 1) osas krundijaotust ei toimu. Krundi suurus jääb endiselt 125 904 m², sihtotstarve tootmismaa. Krundile määratakse ehitusõigus olemasolevate tootmishoonete laiendamiseks ja uute hoonete püstitamiseks. Kokku on Malmi tn 8 krundile lubatud ehitada kuni 35 hoonet kõrgusega kuni 18 m ja lubatud ehitusalune pind on kuni 48 000 m². Reformimata jätkuvalt riigi omandis olev maa jagatakse viieks krundiks. POS 2 krundi suurus 16 212 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa (Üh). Krundile on planeeritud teed ja platsid õppeautode harjutusväljaku jaoks. Krunt asub suures osas elektri kõrgepingeliinide kaitsevööndis, mille tõttu on krundi hoonestamise ja kõrghaljastamise võimalused väga piiratud. Õppeväljaku rajamine annab hea võimaluse kasutada otstarbekalt ära kogu maa-ala. POS 3 krundi suurus 9 291 m², ühiskondlike ehitiste maa (Üh). Krunt moodustatakse õppesõiduväljaku teenindamiseks. POS 4 krundi suurus 5 719 m², sihtotstarve üldkasutatav maa (Üm). Tegemist on haljasala krundiga, mistõttu ehitusõigust ei määrata. POS 5 krundi suurus 19 084 m², sihtotstarve transpordimaa (L). Krunt moodustatakse olemasoleva tee teenindamiseks. POS 6 krundi suurus 2 730 m², sihtotstarve transpordimaa (L). Krunt moodustatakse uue tänava/tee rajamiseks. POS 6 krundil olev tänav ühendab POS 5 krundil paiknevat tänavat Pargi tn 51a ja Pargi tn 45 vahel kulgeva tänava koridoriga.Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas. Reformimata riigimaa osas on kehtiva üldplaneeringu kohaselt määratud tootmise reservmaa, väikeelamumaa ja garaažide. Detailplaneeringuga muudetakse nimetatud ala transpordimaaks ja üldkasutatavaks maaks. Malmi tn 8 kinnistu maakasutuse sihtotstarbeks määratud tootmismaa sihtotstarvet ei muudeta.